logo 500 logo 1000

Naar home

kvwede_beleidsplan


Beleidsplan

Beleidsplan

Stichting KinderVakantieWeek Ede


Inleiding
Het Rode Kruis Ede is de oorspronkelijk initiator van het organiseren van vakantiekampen op Terschelling voor kinderen uit de gemeente Ede. De Stichting zet, vanaf 2018, de organisatie en uitvoering van de vakantieweken onder eigen regie en verantwoording voort.

Termijn van een beleidsplan
Dit beleidsplan geldt voor onbepaalde tijd.

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het bieden van de mogelijkheid om meerdere dagen, in groepsverband, op vakantie te gaan aan kinderen in de leeftijd van negen tot en met twaalf jaar die woonachtig zijn in de gemeente Ede en door gezinsomstandigheden structureel niet de mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan.

Strategie
De Stichting tracht dit doel te bereiken door het een of meerdere keren per jaar organiseren van een vakantie met behulp van vrijwilligers als begeleiders voor een groep kinderen die aan de selectiecriteria voldoen. Om het doel te realiseren worden sponsorgelden en –middelen geworven.

Activiteiten van de organisatie
De activiteiten van de Stichting bestaan uit het 1x per jaar organiseren van een vakantieweek op Terschelling voor een groep van ongeveer dertig kinderen.

Organisatie
De vakantieweek wordt georganiseerd en uitgevoerd onder leiding van de directeur.
Alle medewerkers en begeleiders van de vakantieweek zijn in het bezit van een VOG-verklaring


Bestuur
Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen.

Het werven van gelden en middelen
Fondsen worden geworven onder sponsors, zowel geldelijk als in natura.
Waar mogelijk wordt ingeschreven op acties voor maatschappelijke doelen die door bedrijven en organisaties, zoals bijv. Lions Club en Rotary Club, gehouden worden.
De verkoop van artikelen wordt eveneens gebruikt als bron van geldelijke middelen.
De bestuurders en medewerkers verrichten hun taken op onbezoldigde basis.

Gegevens

Bestuur
Ron Middendorp, voorzitter
Jos Vervoort, secretaris
Jan Schut, penningmeester

Organisatie
Martha Jansen, directeur

email: organisatie@kvwede.nl
GSM: 06 5513 1547
Website: www.kvwede.nl
Bankrekening: NL 02 INGB 0007969310 t.n.v. Stichting  Kinder-vakantieweek Ede

De Stichting is ingeschreven bij de KvK te Arnhem onder nr: 69654573.

De Stichting heeft de ANBI-status.

 
versie 3, februari 2023